Last date extended for diploma direct second year admission 2020

0
1302
diploma direct second year admission 2020

Last date extended for diploma direct second year admission 2020 students till 21st November for the Academic Year 2020-21. Msbte is giving last chance to the students who failed to register their diploma direct second year admission form due to some reasons. If you have not filled the form yet go and fill it the link is given in below paragraph.

Last date extended for diploma direct second year admission 2020

Sr.NoActivitySchedule
1Online registration of application and uploading of required documents by the Candidate for admission on website by selecting appropriate mode of scrutiny of Application form. (E-Scrutiny Moss/ Physical Scrutiny Mode) (For Maharashtra State/All India candidates)17-08-2020 to 21-11-2020
2Documents verification and confirmation of Application Form for (E-Scrutiny Mode/ Physical Scrutiny Mode.

* Facility of Online Registration & Documents verification, confirmation of Application Form for Admission to Seats other than CAP Seats shall be continued till the Cut off date of admission. Applications registered, verified & confirmed through e-Scrutiny Mode or Physical Scrutiny Mode after Last Date 1.e. 21 November 2020 shall be considered only for Institute Level/ Against CAP Seats,
17-08-2020 to 21-11-2020
3Display of the provisional merit list for Maharashtra State/All India candidates on website.
24-11-2020
4Submission of grievance, if any, for all type of Candidates
25-11-2020 to 27-11-2020
5Display of the final merit lists of Maharashtra State/All India on website. 29-11-2020
Registeration and merit list dates for diploma direct second year admission 2020.
diploma direct second year admission 2020
diploma direct second year admission 2020 form provided by msbte

Note:-

• Information regarding E-Scrutiny Mode and Physical Scrutiny Mode for Online filling and confirmation of Application Form for Admission, Eligibility Criteria for admission, Application fee, Important Instructions for candidates etc. shall be as per the admission notice published by this Directorate vide, DTE/Diploma Admission Notice/DSD2020/524 -EN, Dated Date: 13.08.2020

• The further schedule for Filling & Confirmation of Option Form for CAP Rounds, CAP Allotment, Acceptance of seat, reporting to Institutes by candidates, Cut off date of admission etc, shall be declared after declaration of the Final Merit List and shall be published on website: http://dsd20.demaharashtrore

• Help Line No 8698781669/8698742360 between 10.00 am to 06.00 pm.

This is the end of diploma direct second year admission process, if you want to view same content in marathi you can view below.

1. When will the first provisional merit list of diploma direct second year Maharashtra State/All India candidates will be released?

Answer:- On 24th November 2020 first provisional merit list for diploma direct second year will be released.

2. Is Last date extended for diploma direct second year admission 2020?

Answer:- Yes the last date for direct second year admission 2020 has been extended till 21st November 2020.

3. When will the final merit list for diploma direct second year admission 2020 will be released?

Answer:- On 30th November 2020 final merit list for diploma direct second year admission 2020 will be released.

Last date extended for diploma direct second year admission 2020 in marathi.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता थेट ह्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करीता पुर्णवेळ थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित, विद्यापीठ संचालित व खाजगी विनाअनुदानित पदविका शैक्षणिक संस्थांच्या प्रयेशप्रक्रियेसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे, कागदपत्रांच्या स्कॅन छायाप्रती अपलोड करणे, कागदपत्रे पडताळणी करणे आणि अर्ज निश्चित करणे या प्रक्रियेंच्या

अंतिम दिनांकास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य / अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी प्रवेश प्रक्रियेचे टप्पे आणि सुधारित तारखा खालीलप्रमाणे आहेत.

अनु.प्रक्रियाSchedule
1प्रवेशप्रक्रियेसाठी उमेदवारांद्वारे संकेतस्थळावरुन अर्ज छाननीची योग्य पद्धत (ई-स्कूटनी / प्रत्यक्ष १. स्कूटनी) निवड करुन ऑनलाईन नोंदणी करणे, कागदपत्रांच्या स्कॅन छायाप्रती अपलोड करणे. (महाराष्ट्र राज्य / अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी)१७-०८-२०२०,
२१-११-२०२०
2प्रवेशासाठी कागदपत्रांची पडताळणी आणि अज्ज मरल्याची निश्चिती करणे (ई-स्कूटनी / प्रत्यक्ष स्कूटनी)

* प्रवेशप्रक्रियेच्या कॅप व्यतिरिक्त जागांसाठी ऑनलाईन नोंदणी व कागदपत्रांची पडताळणी, अर्ज निक्चिवी करणे या प्रक्रिया तारखेपर्यंत (कट ऑफ डेट पर्यंत) सुरू ठेवल्या जातील,. दि. २१ नोव्हेंबर २०२० नंतर ई-स्कूटनी पद्धतीद्वारे किया प्रत्यक्ा नोंद होणारे, पडताळणी व निश्चित होणारे अर्ज संस्था स्तरावरील व कॅपव्यतिरिक्त जागोंसाठीच विचारात घेतले जातील.

१८-०८-२०२०,
२१-११-२०२०
3महाराष्ट्र राज्य / अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी संकेतस्थळावर तात्पुरत्या गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणे.
२४-११-२०२०
4
सर्व प्रकारच्या उमेदवारांसाठी: तात्पुरत्या गुणवत्ता याद्यामध्ये तक्रार, असल्यास त्या सादर करणे महाराष्ट्र राज्य / अखिल भारतीय विस्थापित उमेदवारांसाठी संकेतस्थळावर अंतिम गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणे.
२५-११-२०२०

२७-११-२०२०
5अखिल भारतीय विस्थापित उमेदवारांसाठी संकेतस्थळावर अंतिम गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणे.२९-११-२०२०

Last date for diploma direct second year admission 2020 in marathi.
Last date extended for diploma direct second year admission 2020

टिप:

  • ऑनलाईन अर्ज भरणे व निश्चित करणे याकरिता उमेदवारांच्या सोयीनुसार “ई-स्कूटनी” य “प्रत्यक्ष स्कूटनी” छाननी पद्धतीची माहिती, प्रवेशासाठीचे पात्रतेचे निकष, अर्ज भरण्यासाठीचे शुल्क, उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना इत्यादी सर्व बाबी संचालनालयागार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या क्रमांक: तंशिसं/ पदविका प्रवेश वेळापत्रक/२०२०/थेट द्वितीय वर्थ पदविका/५२४, दिनांक १३/०८/२०२० चा्या प्रवेशासाठीच्या परिपत्रकानुसार राहतील.
  • कॅपच्या विविध फेरीकरिता विकल्प अर्ज (ऑपशन फॉर्म भरणे, कॅप जागावाटप, जागास्वीकृती करणे, उमेदवाराने वाटप केलेल्या संस्थेमध्ये उपस्थित राहणे, प्रवेशाची अंतिम तारीख इत्यादींबाबतचे पुढील वेळापत्रक अंतिम गुणबत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर घोषित केले जाईल आणि ते http://dsd20.dtemaharashtra.org या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
  • मदतकक्ष क्रमांक ८६९८७८१६६९/८६९८७४२३६० सकाळी १०.०० ते संध्याकाळी ६.०० या वेळेत सुरु असतील,

Thankyou for visiting Msbte News.

msbte helpline number

If you have any quries related to Msbte direct second year admission 2020 you can contact on msbte helpline number 8698781669/8698742360 between 10.00 am to 06.00 pm.

Read motivational songs lyrics (Click Here)

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here